Kocham fotografię czarno-białą!

Zajmuję się foto­grafią pejz­a­żu i spec­jalizuję się w tradycyjnej tech­nice srebro-żelatyny.

Lubię foto­gra­fować apar­atem wielko­form­atow­ym i ręcznie wywołuję zdję­cia we włas­nej ciemni korzys­ta­jąc z tech­nik, które niew­iele zmi­en­iły się w ostat­n­im stule­ciu. Wierzę, że powolny i angażujący pro­ces twór­czy pozwala mi na bardziej intymne spojrzenie w złożoność świata.

Od wielu lat moją inspir­acją jest odbicie się surowej abstrak­cji wys­tępującej w naturze, na sztuce i cywilizacji.

Dziękuję za odwiedz­iny na mojej stronie. Mam nadzieję, że moje prace oraz przemyślenia spraw­ią przyjemość.

Możliwość komentowania jest wyłączona.