Artykuły

2 komentarze

(English) Fine Tuning the Expressive Print Workshop by John Sexton

John Sexton Introduces Advanced Negative Alteration Techniques

John Sexton intro­duces advanced neg­at­ive alter­a­tion tech­niques

I have already atten­ded John Sexton’s world-renowned The Expressive Black and White Print Workshop in 2011 (read about it here). That single work­shop has changed — for bet­ter! — my pho­to­graphy more than the thirty years of pri­or exper­i­ence put togeth­er. Most of the improve­ment took place in the months that fol­lowed that work­shop, as I was chan­ging my habits, sim­pli­fy­ing the way I print, remov­ing unne­ces­sary equip­ment, and put­ting in place a few new tech­niques. Eventually, I felt ready to have my skills re-assessed again, and to take them to the next level. I have signed up for Fine Tuning the Expressive Print Workshop, which I took in April 2013.

3 komentarze

Ansel Adams at 111

Przepraszam, ale ta strona jest jedynie dostępna w języku angiel­skim. Język można zmi­en­ić wybi­era­jąc flagę, zna­j­dującą się na samym dole strony. Jeżeli chcesz bym prz­etłu­maczył tę stronę na pol­ski, to proszę o kon­takt i bardzo chęt­nie to zrobię! Rafał.

4 komentarze

It's All About the Print

Przepraszam, ale ta strona jest jedynie dostępna w języku angiel­skim. Język można zmi­en­ić wybi­era­jąc flagę, zna­j­dującą się na samym dole strony. Jeżeli chcesz bym prz­etłu­maczył tę stronę na pol­ski, to proszę o kon­takt i bardzo chęt­nie to zrobię! Rafał.

15 komentarzy

Warsztaty Johna Sextona “The Expressive Black and White Print”

Rafal Lukawiecki and John Sexton at John Sexton Workshop 2011

Rafal Lukawiecki i John Sexton, na jego warsztatach, 2011

Po wielu latach zastanawiania się, nab­rałem odwagi by zap­isać się na słynne warsztaty Johna Sextona The Expressive Black & White Print Workshop, które prowadzi od 29 lat, zacząwszy w cza­s­ach, kiedy był asys­ten­tem Ansela Adamsa (tu naciśn­ij by czytać o warsztatach Fine Tuning). Poczułem się szczęś­ciar­zem, kiedy zostałem przyjęty i dot­arłem do Carmel Valley w Kalifornii wieczor­em 15 lis­to­pada 2011, gdzie spotkałem pozostałych sied­miu uczest­ników, przybyłych z całego świ­ata: Alastair Firkin, Frank, Herb Swick, Linda Fitch, Mike Reeves, Stephanie Slaymaker, oraz Steve Hartsfield.

Skomentuj

Fotografowanie kanionów szczelinowych

Canyon X, Abstract 2

Canyon X, Abstract 2

Właśnie zakończyłem moją trze­cią wycieczkę do kan­ionów szczelinow­ych amerykańskiego połud­nio-zacho­du, a zarazem drugą do Kanionu X, oraz 41 do połud­nio-zacho­du. Jest to miejsce zapi­era­jące dech, tech­nicznie nieco wyzywa­jące, niezwykle zad­owala­jące i kojące duszę. Czekając na okazję by mieć więcej czasu na wywołanie moi­ch now­ych foto­grafii, chciałbym się podzielić kilkoma myślami na temat tego miejsca, mojej tech­niki foto­graficznej, oraz odczu­cia bycia tam.

Skomentuj

Miłość do amerykańskiego krajobrazu

Dzieckiem byłem w komunistycznej Polsce. Amerykę — bo tak zwykle nazy­waliśmy USA — znałem jako ziemię gdzie możli­we było wszys­tko, ludzie byli wolni, a kra­jo­brazy pełne cudów natury. Później, kiedy czytałem książki i przeglądałem kopie National Geographic w bib­li­otece Konsulatu USA w Krakowie, czułem że miałem rację i aspirowałem by kiedyś zobaczyć to wszys­tko na własne oczy. Kiedy miałem pięt­naście lat zobaczyłem w telew­izji kata­stro­fę pro­mu kos­miczne­go Challenger, która mnie zaszokowała. Nad biurkiem zaw­iesiłem plakat jej załogi, który też dostałem w Konsulacie. Przypominał mi o nadziei i mar­ze­niach, które niek­tórzy byli gotowi realizować idąc nawet tak daleko. Ta inspir­acja napełn­iła mnie nadzieją do tam­tych lądów i jej mieszkańców, którą utrzymam przez życie.

2 komentarze

Jak wydrukować album z czarno-białymi fotografiami?

Dumnie trzymam testowy arkusz, właśnie wyjęty z Heidelberg Speedmastera

Dumnie trzymam testowy arkusz, właśnie wyjęty z Heidelberg Speedmastera

Moja wys­t­awa, (Be)Longing, jest już zamknięta, lecz album o tym samym tytule, który został wydrukow­any w tym samym cza­sie, pozostan­ie. Jestem zad­o­wo­lony z tej mojej pier­wszej książki. Ma ona przyjemny układ, a i reproduk­cje moi­ch foto­grafii wyszły zdecy­dow­anie dobrze. Chciałbym podzielić się kilkoma obser­wac­jami na temat pro­cesu, oraz osób, które mi pomo­gły ją wydrukować. Swoją dro­gą, album można kupić tutaj.

17 komentarzy

Wernisaż (Be)Longing w Krakowie

Karolina Vyšata przedstawia Rafała Łukawieckiego

Karolina Vyšata przed­stawia Rafała Łukawieckiego. Zdjęcie © Szymon Madej.

Moja debi­utancka wys­t­awa indy­widu­alna, (Be)Longing, została otwarta o godzinie 19:00, w piątek, 14 stycznia 2011, w Muzeum Witrażu w Krakowie. Był to dla mnie moment bardzo wzrusza­jący, ale nie było czasu na łzy: po pośpiechu ostat­nich przy­go­towań, zostaliśmy zaskoczeni dużą grupą gości. Planując na 40 – 50 osób, miłą nies­podzi­anką było pojawienie się aż 120 gości. Dziękuję Wam!

2 komentarze

Zainteresowanie fotografią

Fotografią interesuję się od dziecińst­wa. Oczarował mnie moment, gdy po raz pier­wszy zobaczyłem jak obraz pojawia się na zanurzonym w kuwecie z wywoły­waczem papierze foto­graficznym. To było lepsze niż magia. Pierwszy apar­at dostałem od wujka. Kolejny krok wykon­ała moja mama, która zap­isała mnie do osied­lowego klubu foto­graficzne­go. W ten sposób, jako dziewię­ci­olatek zacząłem wywoły­wać moje pier­wsze zdję­cia w ciemni oraz popisy­wać się wśród kolegów wiedzą o aber­rac­jach obiek­ty­wów optycz­nych.

2 komentarze

Podróże

Moja codzi­enna praca wymaga ode mnie wielu podróży. W 2010 roku pobiłem swój własny rekord, odwiedza­jąc czter­dzieści sześć kra­jów. W zaled­wie dwóch wykony­wałem foto­grafie przy uży­ciu dużego form­atu, a w jednym posługując się śred­nią klatką. Nie zmi­enia to jed­nak faktu, iż wszys­tkie moje podróże już od lat uczą mnie pokory i zro­zu­mi­enia dla róż­nych kul­tur, a także pozwala­ją przyjrzeć się z bliska kolorytowi i unikal­ności otacza­jące­go nas świ­ata. Nie mniej jed­nak, moje serce zawsze chce wracać do gór i pustyń.