Wernisaż (Be)Longing w Krakowie

Karolina Vyšata przedstawia Rafała Łukawieckiego

Karolina Vyšata przed­stawia Rafała Łukawieckiego. Zdjęcie © Szymon Madej.

Moja debi­utancka wys­t­awa indy­widu­alna, (Be)Longing, została otwarta o godzinie 19:00, w piątek, 14 stycznia 2011, w Muzeum Witrażu w Krakowie. Był to dla mnie moment bardzo wzrusza­jący, ale nie było czasu na łzy: po pośpiechu ostat­nich przy­go­towań, zostaliśmy zaskoczeni dużą grupą gości. Planując na 40 – 50 osób, miłą nies­podzi­anką było pojawienie się aż 120 gości. Dziękuję Wam!

Przyjemnością było znowu spotkać moi­ch pat­ronów i spon­sorów. Konsul Jonathan Koehler reprezentował Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych, razem z pra­cownikami i ich part­nerami. Urszula i Piotr Ostrowscy (Muzeum Witrażu) oraz Nick Goward (Sick Little Fox) pomagali wit­ać nad­chodzą­cych. Karolina Vyšata, kur­at­orka wys­tawy, wygłosiła otwi­era­jące przemówienie i w ten sposób pomo­gła mi zacząć cieszyć się tym wieczornym wydar­zeniem.

Reakcje prasy i w sieci

Rafał Łukawiecki podpisuje swój album (Be)Longing

Rafał Łukawiecki pod­pisuje swój album (Be)Longing. Zdjęcie © Szymon Madej.

Wernisaż w Muzeum Witrażu w Krakowie

Wernisaż w Muzeum Witrażu. Zdjęcie © Szymon Madej.

Dziennik Polski opub­likował miłą recenzję mojej wys­tawy w tym artykule. Przyjemną nies­podzi­ankę spraw­ił mi pol­ski National Geographic umieszcza­jąc wys­tawę w swoim kal­en­dari­um. Blog Fotomargines opub­likował wywiad ze mną. Jest więcej wzmi­anek o wys­taw­ie na stronach zajmują­cych się sztuką, wydar­zeniami i foto­grafią. Będę pisał na swoim blogu o now­ych recenz­jach i artykułach.

Wszystkie zdję­cia umieszczone w tym wpis­ie zostały zro­bi­one przez mojego przy­ja­ciela lat szkol­nych, Szymona Madeja. Jego spec­jalnoś­cią są sferyczne pan­or­amy o 360°. Zrobił jed­ną w trakcie wern­isażu, zobacz ją tutaj (potrzebny Flash). Na jego stronach jest kilka innych, zro­bi­o­nych w cza­sie wycieczki do Irlandii, które pokazują mój apar­at wielko­form­atowy i moją ciem­nię w akcji. Dziękuję, Zbooyu!

Serdecznie dziękuję wszys­tkim, którzy mnie wsparli w tej przy­godzie.

Wystawa została zamknięta 6 marca 2011.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wystawy i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

17 odpowiedzi na „Wernisaż (Be)Longing w Krakowie

 1. Teresa Molloy ·

  Congratulations and well done Rafal. Very inter­est­ing and well worth a browse. Lots of luck with your exhib­i­tion.

 2. Ula ·

  Rafałku, tak strasznie się cieszę, że mogłeś wreszcie zrealizować swo­je mar­zenie i, że mogło się to odbyć w naszym Muzeum. Cudownie było patrzeć jak ros­ną Ci skrzy­dła (przyjem­ność dla mnie nawet więk­sza od jazdy z Tobą po Strip’ie czarnym Lincoln Towncar z otwartym szy­ber­d­a­chem i muzyką Orbital na cały reg­u­lat­or — mam nadzieję, że to porówn­anie aby w pełni odda­je poziom mojej radości z Twojego suk­cesu artystyczne­go:-). Twoje zdję­cia spodobały się tak bardzo i tak wielu! Z całego serca grat­u­luję i czekam na kole­jne eta­py Twoich foto­graficz­nych dzi­ałań! Wielkie dzięki dla Karoliny za Jej nieo­cen­iony udzi­ał i pomoc Tobie! Bez Niej to wszys­tko nie byłoby możli­we. Uściski, Ula.

  • Rafal Lukawiecki ·

   Ulu, bez Twojego i Piotra wspar­cia nig­dy bym nie miał na tyle siły by zor­ganizować tę wys­tawę. Moja wdz­ięczność dla Was jest bez gran­ic. Daliście mi szansę życia, i za to, oraz za Twoje słowa, za otuchę mi dawaną przez cały rok przy­go­towań, bardzo ser­decznie dziękuję. Mam nadzieję, że raz jeszcze uda nam się odwiedz­ić tamte strony razem. Rafał.

 3. Gosia Staron ·

  Rafalku,
  Congratulations! We are so proud of You!
  It looks like it was a fab­ulous suc­cess. Quite a crowd! And, you look like an artist…
  Well done. We just wish we could have been there. Next time!

  • Rafal Lukawiecki ·

   Thank you, Gosia. I hope I may be able to bring (Be)Longing to New York one day, so you could see it in per­son.

 4. Sheila Cleary ·

  Rafal — I was so delighted to be present at the Opening of your Exhibition on Friday 14th January, 2011, in Krakow. It was a very spe­cial event for you — and indeed for all those who atten­ded. I wish you all the very best with the future of this Exhibition and I know those who are for­tu­nate enough to vis­it it will be in awe of the beauty, depth and scope of the pic­tures. I cer­tainly was — very best of luck with your future pho­to­graphy.

  • Rafal Lukawiecki ·

   Thank you, Sheila, for your words, and for com­ing to the open­ing of the exhib­i­tion. You have hon­oured me with your pres­ence, and I am grate­ful for your kind­ness and sup­port.

 5. Aideen Curtis ·

  Hi Rafal,

  Congratulations on your excel­lent show­case. A lot of love, hard work, travel and very long hours has gone into get­ting it all togeth­er.

  They say beauty is in the eye of the behold­er, well you cer­tainly tuned into the beauty and trans­por­ted into your pho­to­graphy. A real work of art. Wishing you all the best for your future work behind the lens. Aideen Curtis

 6. Marta ·

  GRATULACJE!!!! Jesteśmy z Ciebie strasznie dumni i cieszymy się razem z Tobą!! Szkoda że nie mogłam zobaczyć sama wys­tawy. Może kiedyś zrobisz jakąś w Kanadzie.

  • Rafał Łukawiecki ·

   Dziękuję Ci bardzo za miłe słowa. Jest moim mar­zeniem, by kiedyś tę wys­tawę zab­rać do innych kra­jów, a szczegól­nie do Kanady, USA i Meksyku. Te kra­je są bardzo związ­ane z tem­atem moi­ch prac, ciekawy byłbym reak­cji na nie właśnie tam.

 7. Rafał Sosin ·

  Rafale, grat­u­luję wys­tawy. Praca z Tobą nad kata­logiem to wzór pro­fes­jon­al­izmu. Wszystko miałeś dop­ięte na ostatni guzik, a mimo to byłeś otwarty na wszelkie uwagi i sug­estie. W drukarni cały czas pyta­ją co u Ciebie i czy jesteś zad­o­wo­lony z efektu ich pracy, a Patrycja pozdrawia w szczegól­ności… życzę Ci samych suk­cesów (nie tylko foto­graficz­nych). Powodzenia!

  • Rafał Łukawiecki ·

   Rafale, dziękuję Tobie za tak świet­ne poprowadzenie pro­jektu mojego pier­wszego albu­mu — jestem bardzo zad­o­wo­lony z jakości reproduk­cji oraz całok­ształtu graficzne­go i typo­graficzne­go. Mam nadzieję, że uda nam się popra­cow­ać jeszcze kiedyś razem. Za kilka dni nap­iszę na moim blogu o dniu spęd­zonym w drukarni i wkle­ję zdję­cia osób, które mi tam pomagały, łącznie z Panią Patrycją.

 8. Celine Robbins ·

  Dear Rafal.…Sooooo very glad everything turned out so well for you. Heartiest con­grat­u­la­tions to you..you surely must be very proud and rightly so..Can’t wait for the Irish exhib­i­tion!! Well done to Ray also for his part in help­ing it all come together..Must pay a vis­it to Enniskerry soon..Have the wine ready!!! Lots love to you both…Céline

 9. Sinuhé Bravo ·

  First of all con­grat­u­la­tions even if the exhib­i­tion was in January and I am post­ing this com­ment in October.

  I saw you in the Sharepoint Conference 2011 in Berlin, when you presen­ted the Keynote 4: BI in the Cloud: Opportunities, Paths, and the Future. I have to say thanks because it was a little push I need at the moment, very motiv­a­tion­al at least for me.

  I went to your Project Botticelli web­site look­ing for the con­fer­ence slides and then I dis­covered that you are a great pho­to­graph.

  If you won my admir­a­tion and respect dur­ing your speech dur­ing the con­fer­ence, now I have to say that they are big­ger than 2 days ago, I feel more motiv­ated to con­tin­ue with my pho­to­graphy pro­ject.

  Thank you very much for shar­ing your tal­ent with all of us!

  Sinuhé Bravo

  • Rafal Lukawiecki ·

   Dear Sinuhé,

   Thank you, very much, for those kind words. It makes me very happy when I man­age to inspire someone to do some­thing that makes them hap­pi­er. For some people, I man­age to show a bright side of IT, for oth­ers it is art. Only rarely do I man­age to achieve that in both areas, so you have made my day today. With your lovely com­ment, you have also giv­en me a push to spend the next week­end, or two, in my dark­room work­ing on some recently exposed neg­at­ives.

   Enjoy your next pho­to­graph­ic adven­ture, and see you again, soon. Rafal.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *