Prywatność, autorstwo i uwagi prawne

Reguły dostępu, wer­sja 2.1, 5 lipca 2011

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę i akcep­tujesz pon­iższe reguły.

Witryna Fotografie Rafała Łukawieckiego

Poniższy tekst opisuje nasze pode­jście do pry­wat­ności, uwag praw­nych oraz zastrzega­nych praw autor­skich (copy­right) w związku z tą witryną. Nie jesteśmy odpow­iedzi­alni za reg­u­lam­iny pry­wat­ności ani zawar­tość innych witryn, które są wymi­enione i być może połączone odsyłaczami na tej witrynie. Niektóre ter­miny tech­niczne są wyjaśnione dalej w tym tekście.

Idea ogólna

W pełni respek­tujemy Twoje pra­wo do pry­wat­ności i nie zbi­eramy żad­nych osobiście identyfikują­cych inform­acji o Tobie bez Twojej wyraźnej na to zgody na tej witrynie. Wszelkimi osobisty­mi danymi, które nam przekażesz będziemy się opiekowali korzys­ta­jąc z najwyższych aczkolwiek prak­tycznie dostęp­nych stand­ardów bezpieczeńst­wa i poufności, ściśle w zgodzie z irlandzkimi prawami Data Protection Act, z lat 19882003.

Pobieranie i wykorzystywanie informacji osobistych

Fotografie Rafała Łukawieckiego nie pobi­era żad­nych osobiście identyfikują­cych danych na tej witrynie za wyjątkiem inform­acji, które nam z włas­nej woli przekażesz, np. uży­wa­jąc for­mu­lar­za kon­tak­towego, sub­skry­bując artykuły i now­iny za pomocą Google Feedburner (zobacz pol­isę pry­wat­ności Google), lub kiedy dokonasz zak­upu przy uży­ciu PayPal (reguły PayPal możesz przeczytać po zalo­gowaniu się na swo­je konto PayPal, lub, jeżeli zak­upu dokon­ałeś nie uży­wa­jąc konta PayPal, czyli np. uży­wa­jąc PayPal jedynie do przyję­cia płat­ności kartą kredytową, naciska­jąc tu by przeczytać irlandzkie reguły PayPal, które mają zastosow­anie w takiej sytu­acji).

Wszelkie inform­acje, które w ten sposób nam przekażesz nie będą przekazy­wane innym firmom czy osobom, z wyjątkiem PayPal lub Google Feedburner, w sytu­acji, kiedy zażyczyłeś sobie skorzys­tać z ich usług za pośred­nict­wem tej witryny. Wszelkie inform­acje przekazane przez Ciebie będą jedynie wykorzys­tane w celach, dla których je nam przekaza­łeś.

Kiedy korzys­tasz z Google Feedburner, jedyną inform­acją, którą otrzymujemy jest Twój adres email­owy. Możesz zawsze skasować swo­ją sub­skryp­cję uży­wa­jąc odsyłacza zawart­ego w ostat­nio otrzy­manym emailu z Google Feedburner. Możesz także posłać prośbę na adres photo@rafal.net by usun­ąć Cię z tego ser­wisu.

Jeżeli dokonasz zak­upu na tej witrynie za pomocą PayPal, inform­acje, które od PayPal otrzymamy to: identyfikat­or tran­sak­cji, Twój adres email­owy, Twoje imię i nazwisko, Twój adres do wysyłki i pod­sumow­anie zamówienia. Te inform­acje PayPal nam przesyła emailem, który trwale kas­ujemy zaraz po zrealizowaniu zamówienia. Niektóre inform­acje pozostaną na ser­wer­ach PayPal i są objęte ich polityką pry­wat­ności. Nie mamy wpły­wu na takowe dane i sposób w jaki PayPal się nimi zajmuje. Zwracamy uwagę na to, że nig­dy nie otrzymujemy, przechow­ujemy ani nie prz­etwar­zamy inform­acji o sposobie płat­ności wybranym przez Ciebie.

Poza pow­yżej opis­anymi danymi osobisty­mi, pobi­eramy Twoje dane tech­niczne (opis pon­iżej) które są anon­imizow­ane i wykorzysty­wane do celów statystycznej anal­izy.

Żądania związane z informacjami zbieranymi przez tę witrynę

Jeżeli sobie tego życzysz, dostar­czymy Tobie kopie Twoich inform­acji osobis­tych, które nam przekaza­łeś, o ile nie zostały one już skasow­ane w naszym sys­temie. Jeżeli chcesz otrzymać takie kopie, mus­isz przesłać swo­je żądanie emailem na photo@rafal.net lub korzys­ta­jąc z for­mu­lar­za kon­tak­towego. Należy podać wszelkie inform­acje identyfikujące, które wcześniej nam przekaza­łeś, jak np. swo­je imię i nazwisko lub adres email­owy. Twoje żądanie będzie zrealizow­ane tak szyb­ko jak to możli­we, nie zajmując więcej niż 40 dni. Jeżeli odkryjesz, że posi­adamy niepo­prawne inform­acje o Tobie, możesz zażądać, by je popraw­ić. Takie żądanie także należy nam przesłać emailem. W pew­nych wypadkach możesz zażyczyć sobie by inform­acje, które nam przekaza­łeś, zostały skasow­ane. Żądanie skasow­ania danych pow­inno być uza­s­ad­nione jakąś niez­god­noś­cią w tym jak ta witryna wypełnia swo­je obowiązki w ramach irlandzkiego prawa o ochronie danych osobis­tych (Data Protection Act z lat 19882003), aczkolwiek każde Twoje żądanie otrzyma od nas pełn­ię dobrej wiary w miarę tech­nicznej zdol­ności do jego real­iz­a­cji.

Skargi na temat danych przetwarzanych przez tę witrynę

Jeżeli masz wąt­pli­wości co do tego jak dane są prz­etwar­z­ane przez tę witrynę, skon­tak­tuj się na ten temat z biur­em Office of the Data Protection Commissioner zna­j­dującym się w: Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, Irlandia, lub emailem info@dataprotection.ie. Jeżeli nie masz nic prze­ciwko temu, bylibyśmy wdz­ięczni otrzymując kop­ię skargi emailem na photo@rafal.net.

Pobieranie i wykorzystywanie danych technicznych

Jak więk­szość witryn inter­netow­ych, nasza uży­wa ciasteczek. Do tych należą tym­cza­sowe ciasteczka sesyjne, które pozwala­ją przeglądarce osoby odwiedza­jącej zapam­iętać, które strony już wyświet­liła. Ciasteczka sesyjne zwykle wygasa­ją po kilku godz­in­ach i pow­inny być auto­matycznie usunięte przez Twoją przeglądarkę.

Dodatkowo, ta witryna korzysta ze statystycz­nych ciasteczek anal­itycz­nych, tzw. pier­wszej strony (first party), które są zapam­ięty­wane przez Twoją przeglądarkę pom­iędzy Twoimi wizytami na tej witrynie. Nigdy nie dzie­limy się tymi ciasteczkami z innymi witry­nami czy firmami. Jako, że cen­imy sobie Twoją pry­wat­ność, nie wykorzys­tujemy żad­nych tech­nik śledzenia między-witrynowego, takich jak np. Google Analytics itd. Nasze ciasteczko jest jedynie wykorzysty­wane do celów anal­izy odwiedz­in na rafal.net i dając nam użyteczne inform­acje o tym jak witryna jest uży­wana pozwala nam ją ulepsz­ać. Osoby odwiedza­jące tę witrynę mogą wyłączyć obsługę ciasteczek w swo­jej przeglądarce nic nie tracąc z funk­c­jon­al­ności tej witryny. Dodatkowo, możesz zrezygnować z korzys­tania z tego ciasteczka wyłącza­jąc pon­iższą opcję:

Nie pobi­eramy żad­nych inform­acji, które można by wykorzys­tać do osobistej identyfikacji osób odwiedza­ją­cych witrynę, ponieważ zebrane dane są anon­imizow­ane w momencie ich pobra­nia lub kasow­ane trwale po krótkim okresie czasu. Dane tech­niczne, które zbi­eramy, to jedynie następujące inform­acje:

  • natych­miastowo anon­imizow­any adres IP przeglądarki osoby odwiedza­jącej (anon­im­o­wość jest uzyskiwana poprzez zami­anę ostat­nich cyfr adresu IP na zera, zostawiając jedynie tę część adresu, która identyfikuje grupy adresowe należące do ISP, lub firmy telekomunikacyjnej udziela­jącej dostęp do inter­netu osobie odwiedza­jącej),
  • nie anon­imizow­any adres IP przeglądarki osoby odwiedza­jącej, który jest przechow­y­wany do 90 dni po wizycie w dzi­en­niku naszego ser­wera, jedynie w celach zabezpieczenia ser­wera przed atakami i inter­netow­ymi oszust­wami oraz by usprawnić jego wydajność,
  • nazwa głównej domeny (na przykład .ie, .pl, .com, .org, .net),
  • miejscowość i kraj osoby odwiedza­jącej,
  • nazwa ISP lub firmy telekomunikacyjnej, o ile jest ona pub­licznie i otwarcie pow­iąz­ana z adre­sem IP,
  • adres strony inter­netowej, z której osoba odwiedza­jąca do nas trafiła, włącza­jąc wszelkie wyszukiwane słowa,
  • sek­wencja kliknięć, pokazująca sposób w jaki osoby odwiedza­ją tę witrynę (na przykład otwi­er­ane na tej witrynie strony czy ściągane od nas pliki),
  • długość wizyty,
  • fakt, że osoba odwiedza witrynę po raz pier­wszy lub po raz kole­jny,
  • typ przeglądarki, łącznie z jej tech­nicznymi zdol­noś­ciami i rozdziel­czoś­cią ekranu.

Ze względu na sposób w jaki dzi­ała Internet, tech­niczne inform­acje związ­ane z wizytą na tej witrynie mogą być również pobrane i przechow­y­wane przez naszą, Twoją, lub pośred­niczące organ­iz­a­cje telekomunikacyjne czy ISP i niestety, nie mamy na to żad­ne­go wpły­wu.

Fotografie Rafała Łukawieckiego nie będzie starać się zidentyfikować indy­widu­al­nych osób odwiedza­ją­cych tę witrynę, ani nie będzie kojar­zyć danych tech­nicz­nych z jakąkolwiek osobą. Nie jest naszą polityką pry­wat­ności by dzielić się takimi danymi tech­nicznymi związ­anymi z indy­widu­alnymi osobami odwiedza­jącymi tę witrynę z jakąkolwiek trze­cią stroną, za wyjątkiem sytu­acji, gdzie wymagane jest to od nas regułą prawa. Dane tech­niczne będą użyte jedynie przez nas, jedynie w celach anal­izy statystycznej i dla innych celów admin­is­tracyj­nych, szczegól­nie by ulepsz­ać wygląd i dzi­ałanie tej witryny i ser­wisu przez nią oferow­ane­go. Należy zwró­cić uwagę na to, że dane tech­niczne, których nie potrafimy sko­jar­zyć z żad­ną osobą odwiedza­jącą tę witrynę nie stanow­ią “danych osobis­tych” (“per­son­al data”) w rozu­mi­eniu irlandzkich praw o ochronie danych osobis­tych (irlandzki Data Protection Acts z lat 19882003).

Zestawienie terminologii technicznej

przeglądarka — Program, którego uży­wasz do wyświet­lania i czytania stron na witryn­ach inter­netow­ych (na przykład: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Navigator i Opera).

adres IP — Identyfikujące dane Twojego kom­putera (lub kom­putera Twojej firmy inter­netowej lub telekomunikacyjnej ISP), wyrażony w kodzie “pro­tokołu inter­netowego” (na przykład 192.168.72.34). Każde urządzenie przyłączone do sieci inter­netowej ma indy­widu­alny, unikalny adres IP, aczkolwiek ten adres może się zmi­eni­ać za każdym razem kiedy połączenie jest realizow­ane.

ciasteczka — Małe ilości danych, przechow­y­wane w zwykłych plikach tek­stow­ych, umieszczone na Twoim kom­puterze przez witrynę za pośred­nict­wem Twojej przeglądarki. Ciasteczka mogą być odczytane przez witrynę przy ponow­nych wizytach osoby ją odwiedza­jącej. Informacje przechow­y­wane w ciasteczku mogą mieć związek z Twoim sposobem odwiedz­ania danej witryny, lub mogą być unikalnym identyfikator­em pozwala­jącym witrynie “pam­iętać” Cię przy Twojej ponownej wizycie. Generalnie ujmując, ciasteczka nie zaw­i­era­ją danych osobis­tych, za pomocą których można by Cię zidentyfikować, o ile nie przekaza­łeś z włas­nej woli takich inform­acji witrynie. Ciasteczka “strony pier­wszej” (first-party cook­ies) są tymi, które są tworzone przez witrynę, którą odwiedza­sz (czyli Rafal.Net w tym wypadku), a nie tworzonymi czy współdzielonymi przez inne witryny.

ser­wer — sys­tem kom­puterowy dostępny przez Internet, który dostar­cza ser­wisy, a w szczegól­ności ser­wuje strony i ciasteczka żądane przez przeglądarkę osoby odwiedza­jącej.

Uwagi prawne

Ponieważ Świat jest taki jakim jest, wymaganym jest byśmy przekazali kilka nud­nych ale niestety stosunko­wo waż­nych spostrzeżeń praw­nych.

Informacje zawarte na tej witrynie są jedynie inform­ac­jami ogól­nikow­ymi. Niektóre inform­acje na tej witrynie zostały przekazane przez Fotografie Rafała Łukawieckiego i na ile stara­my się by były aktu­al­ne i poprawne, nie gwarantujemy niczego ani nie prezen­tujemy niczego, domyśl­nie czy dosłownie, o pełności, spójności, dokład­ności, odpow­iedzi­al­ności do jakich­kolwiek celów, poprawności, czy dostępności czegokolwiek w związku z tą witryną, jej uży­ciem, czy jakimikolwiek produk­tami, ser­wis­ami, usługami, grafikami, czy foto­grafiami zawarty­mi czy oferow­anymi przez tą witrynę. Jeżeli pole­g­asz w jakikolwiek sposób na tych inform­ac­jach robisz to w pełni na swo­je ryzyko.

Większość inform­acji zna­j­dującej się na tej witrynie jest osobistą opin­ią lub koment­ar­zem Rafała Łukawieckiego lub koment­ar­zami innych osób odwiedza­ją­cych osobisty dzi­en­nik (blog) Rafała Łukawieckiego. Fotografie Rafała Łukawieckiego dzi­ała­ją w charak­terze wydawn­ict­wa tych koment­ar­zy i opinii i nie bierze odpow­iedzi­al­ności za treść tych koment­ar­zy.

W żadnym wypadku nie będziemy odpow­iedzi­alni za straty lub szkody łącznie z oraz bez ogran­iczeń pośred­nich lub będą­cych następstwem strat i szkód, ani żad­nych strat czy szkód będą­cych następstwem straty danych lub korzyści wynika­ją­cych lub związ­a­nych z uży­ciem czy dostępem do tej witryny i wszelkich produk­tów i usług przez nią oferow­a­nych, sprzedawa­nych, wymi­eni­a­nych, dawa­nych bezpłat­nie i w prezencie, czy w jakikolwiek inny sposób przekazy­wa­nych. Jeżeli nie godzisz się z tymi ogran­iczeniami naszej odpow­iedzi­al­ności mus­isz się rozłączyć oraz zaprzestać korzys­tać czy w jakikolwiek sposób pobi­er­ać korzyść z tej witryny. W żaden sposób nie ogran­iczamy Twoich praw kon­sumenckich i stat­utow­ych.

Za pomocą tej witryny możesz odwiedz­ić inne, które nie są pod kon­trolą Fotografii Rafała Łukawieckiego. Nie mamy wpły­wu na naturę, treść czy dostępność tych innych witryn. Umieszczenie wszelkich odsyłaczy na nie nie jest koniecznie reko­men­dacją ani nie jest opin­ią o zawar­tości tam­tych witryn.

Staramy się we wszelki sposób by ta witryna była dostępna i funk­c­jonowała dobrze. Nie mniej jed­nak, Fotografie Rafała Łukawieckiego nie bierze odpow­iedzi­al­ności, ani nie będzie rekom­pensować w wypadku tym­cza­sowej niedostępności tej witryny z przyczyn leżą­cych poza naszym wpły­wem.

Prawna tożsamość Fotografii Rafała Łukawieckiego

Photographs by Rafal Lukawiecki jest zarejestrow­aną nazwą biznesową pod numer­em 436587 (irlandzki Registration of Business Names Act, 1963), należącą do Project Botticelli Ltd, która jest zarejestrow­aną irlandzką firmą o ogran­iczonej odpow­iedzi­al­ności, numer rejestracyjny 455555, rejestracja VAT numer IE 9682700P, która jest pod kon­trolą Rafała Łukawieckiego. Prezesi: R Lukawiecki (Polak), R Molloy. Wszelką prawną korespond­encję prosimy kierować do: 51A Dawson St, Dublin 2, Ireland.

Prawo

Nie wyklucza­jąc możli­wości obopól­nej zgody na inny wybór, rozwiązy­wanie wszelkich sporów podlega pra­wom Irlandii.

Nota o zastrzeżeniu praw autorskich (copyright)

Ta witryna i jej zawar­tość, z wyjątkiem foto­grafii i ich cyfrow­ych reproduk­cji oraz koment­ar­zy osobis­tych zawar­tych na tej witrynie, jest pod ochroną praw autor­skich (copy­right) Photographs by Rafal Lukawiecki. © Photographs by Rafal Lukawiecki 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie foto­grafie, zarówno ory­gin­al­ne zdję­cia jak i ich reproduk­cje zawarte w cyfrow­ych plikach pokazy­wa­nych na tej witrynie (dalej zwane Pracami), oraz wszys­tkie osobiste koment­ar­ze Rafała Łukawieckiego są pod ochroną praw autor­skich (copy­right) Rafała Łukawieckiego. © Rafal Lukawiecki 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dodatkowo, pra­wo Rafała Łukawieckiego by być identyfikow­anym jako Autor tych Prac i koment­ar­zy zostało przez niego zastrzeżone (asser­ted) zgod­nie z prawem Copyright, Designs, and Patent Act 1998 Zjednoczonego Królestwa.

Osoby odwiedza­jące tę witrynę, które pozostaw­ią na niej swo­je koment­ar­ze czy inne inform­acje, zatrzymują swo­ją włas­ność do tych koment­ar­zy i są ich właś­cicielami. Nie mniej jed­nak, przez fakt opub­likow­ania swoi­ch koment­ar­zy za pomocą tej witryny koniecznoś­cią jest, że dajesz nam ważne na cały świ­at, bezpłat­ne i wolne od tantiem pra­wo do wykorzys­tania, tłu­maczenia oraz pub­liczne­go wyświet­lania Twoich koment­ar­zy do celów zdro­woroz­sądko­wo koniecz­nych by ta witryna mogła funk­c­jonować i oferować swo­je usługi. Jedynym celem tej licencji jest to byśmy byli w stan­ie obsłużyć i wyświet­lić tę witrynę nie łam­iąc irlandzkich czy międzyn­ar­o­dow­ych praw — mówiąc proś­ciej, jeżeli zostaw­isz koment­arz, potrze­bujemy mieć Twoją zgodę by go wyświet­lić.

Wszelka redystry­bucja lub reproduk­cja całości czy części zawar­tości tej witryny, łącznie z na niej zna­j­dującymi się obrazami, w jakiejkolwiek formie, jest zab­ro­niona, z tymi wyjątkami: możesz wydrukować czy ściągnąć na własny dysk twardy jej frag­menty jedynie dla osobis­tych i niekomer­cyj­nych celów, możesz stworzyć odsyłacze do tej witryny i stron na niej zna­j­dują­cych się, zwraca­jąc uwagę na jej autorst­wo i włas­ność, oraz możesz korzys­tać z funk­cji ping­back i track­back do zna­j­dują­cych się tu stron i wpisów. Bezpośrednie łączenie do obrazów tu się zna­j­dują­cych w sposób który je umieszcza na innych witryn­ach pom­i­jając nasze ory­gin­al­ne strony, na których te obrazy się zna­j­dują na tej witrynie, jest zab­ro­nione. A chę­cią, nato­mi­ast, zaofer­ujemy odpow­ied­nie prawa czy licencję na wykorzysty­wanie tych obrazów — prosimy o kon­takt na photo@rafal.net by przedyskutować Twoje wymagania.

Bez naszej wyraźnej, pisem­nej zgody nie można dys­try­buować czy inaczej komer­cyjnie wykorzysty­wać zawar­tości tej witryny. Nie należy jej także trans­mitować lub przechow­y­wać w innych witryn­ach lub za pomocą innych met­od czy elektron­icz­nych sys­temów dostępu do danych za wyjątkiem wspom­ni­a­nych sytu­acji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.