Biografia

Nastawianie ostrości na Checkerboard Mesa

Rafał Łukawiecki
ur.: Kraków 1971
mieszka: Hr. Wicklow, Irlandia

Od 1980 roku interesuje się foto­grafią, począwszy od śred­niego form­atu, oraz tradycyjnymi tech­nikami pracy w ciemni. Kierunek jego edukacji zawodowej kon­centruje się na matematyce i informatyce.

1990 — Opuszcza Polskę, stu­di­uje informatykę w Imperial College, Uniwersytecie Londyńskim uzyskując BEng Computing Science i MSc Foundations of Advanced Information Technology. Jego stu­dia są spon­sorow­ane przez Oxford Computer Group Ltd, gdzie później prac­uje jako pro­gramista, wykład­ow­ca i konsultant.

2000 — Pracuje dla Project Botticelli Ltd. Jest eksper­tem i speaker­em w informatyce. Jego praca wymaga podróży do 20 – 40 kra­jów rocznie.

2001 — Pasja foto­gra­fow­ania przy uży­ciu dużego form­atu urzeczy­wist­nia się — Łuk Navajo sta­je się jed­ną z pier­wszych foto­grafii Rafała w tym medium.

2008 — Wystawa grupowa No Pixels, Airfield Trust (Dublin).

2011 — Wystawa indy­widu­alna (Be)Longing w Muzeum Witrażu (Kraków).

2014 — Wystawa indy­widu­alna Abstract Landscapes, Haven Studio (Casper, Wyoming, USA).

Możliwość komentowania jest wyłączona.