Zakup

By zak­upić coś z tej strony użyj przy­cisku „Dodaj do koszyka” zna­j­dujące­go się pod opis­ami produk­tów. By zapła­cić, naciśn­ij „Pokaż koszyk”:

Album fotograficzny (Be)Longing

Mój pier­wszy album, wydany w związku z wys­tawą (Be)Longing z 2011, jest dostępny w sprzedaży. Znajdziesz w nim dobre reproduk­cje tri­chromiczne moi­ch ory­gin­al­nych srebro-żelatynow­ych foto­grafii. Brałem udzi­ał i osobiście dbałem o każdy etap ich druku offsetowego.

Autograf?

Okładka albumu fotograficznego „(Be)Longing” Rafała Łukawieckiego

Detale albumu

Tytuł: (Be)Longing Autor: Rafał Łukawiecki Twarda okładka: 64 strony Język: pol­ski i angiel­ski Fotografie: 24 wierne tri­chromiczne reproduk­cje ory­gin­al­nych czarno-białych foto­grafii, zdjęcie na okładce i zdjęcie foto­grafa Wydawca: Muzeum Witrażu Waga: 505 g Rozmiary: ok. 20 × 25 cm ISBN: 9788392998402 Cena: $30

Oryginalne srebro-żelatynowe fotografie

Cena: $800 – 2,500 Proszę o kon­takt by zamówić moje prace emailem lub przez tele­fon. W cza­sie trwania wys­taw, możesz zak­upić bez­pośred­nio z galerii. Lub, by zak­upić moje foto­grafie przez Internet, proszę odwiedz­ić stronę odpowiada­jącej foto­grafii i użyć dużego przy­cisku „koszyk” (zna­j­dujące­go się obok przy­cisku „żarówka”) by wyświet­lić cenę i wybrać typ passe-par­tout. W cenę jest wliczony VAT, ale nie są wliczone cła lub inne pod­atki, za które możesz odpowiadać jeżeli mieszkasz poza Unią Europejską. Następnie naciśn­ij przy­cisk „Dodaj do koszyka” PayPal. By zapła­cić dowolną kartą kredytową, lub kon­tem PayPal, naciśn­ij przy­cisk „Pokaż koszyk” i zakończ pro­ces sprzedaży w sys­temie PayPal. Mogę też podzielić się plikami reproduk­cji o wyższej rozdziel­czości, lub zaaranżować spotkanie się w celu obejrzenia ory­gin­al­nych foto­grafii. Ze względu na ogran­iczenia tech­nik kom­puterow­ych żaden ekran nie odda­je charak­teru ani nie pokazuje wyso­kiej jakości ory­gin­ałów. Spójrz na to nar­zędzie ze skalą szarości by sprawdz­ić kal­ib­rację swo­jego ekranu jeżeli foto­grafie wygląda­ją zbyt ciemno lub za jasno.

Trwałość i gwarancja

Wydaje mi się, że nic nie dorównuje sub­tel­nie oprawionej i dobrze oświetlonej srebro-żelatynowej foto­grafii wiszącej na Twojej ścianie. Jako, że zależy mi na Twojej satys­fak­cji, jeżeli zdecy­dujesz się zak­upić którąś z moi­ch prac otrzymujesz moją gwarancję. Dla pewności, przyjmę zwrot nieuszkod­zonej foto­grafii, która zostan­ie odesłana do mnie (przesyłka na koszt zwraca­jące­go) w ciągu jed­ne­go miesiąca od daty zak­upu, by uzyskać pełny zwrot kwoty zak­upu. Na wypadek nieoczekiwa­nych prob­lemów tech­nicz­nych z foto­grafią, form­al­nie udzielę gwarancji na okres dwóch lat od daty zak­upu. Nie mniej jed­nak, o ile moja foto­grafia była przechow­y­wana i eksponow­ana we właś­ciwy sposób, chęt­nie udzielę pomocy tak długo jak tylko będę mógł, ponieważ wierzę, że moje foto­grafie pow­inny prz­etrwać dużo dłużej niż ja sam.

Wysyłka

Wszystkie zamówienia będą dobrze zapakow­ane. Po zamon­towaniu na passep­ar­tout foto­grafii, zaraz przed wysyłką, zaw­ijam je w gruby polietylen i pak­uję w spec­jalne etui wykon­ane z trzech arkuszy fal­ist­ego kar­tonu o pod­wój­nych ścianach. Albumy i pocztówki wysyłam w ciągu 2 – 3 dni od otrzy­mania zapła­con­e­go zamówienia. Oryginalne srebro-żelatynowe foto­grafie mogą wymagać więcej czasu, jako że mon­tuję na passe-par­tout i pod­pisuję je ręcznie indy­widu­al­nie na każde zamówienie. Fotografie które mam gotowe wysyłam w ciągu 3 – 5 dni. Pozostałe mogą wymagać miesiąca i poin­for­muję co do dokład­niejszej daty. Niektóre zamówienia mogą wymagać więcej czasu. Proszę o kon­takt ze mną w razie pytań. Jeżeli zak­upisz moje ory­gin­al­ne srebro-żelatynowe foto­grafie, koszt przesyłki całego zamówienia jest $35, bez względu na ilość sztuk! W prze­ciwnym wypadku wysyłka zwykle kosztuje $2, ale zależy od wagi zamówienia. PayPal pokaże właś­ciwy koszt przed eta­pem płatności.

Serdecznie dziękuję za zain­t­eresow­anie zak­u­pem moi­ch prac.

Możliwość komentowania jest wyłączona.