Wpłata

By zapła­cić kartą kredytową lub płat­niczą za foto­grafię lub udzi­ał w warsztatach ze mną wybierz pon­iżej właś­ciwą opcję. Następna strona, mimo że jest obsłu­gi­wana przez PayPal, nie wymaga posi­adania konta PayPal i przyjmuje karty. Potwierdzenie wpłaty otrzymasz natych­mi­ast, nato­mi­ast ja poślę fak­turę VAT emailem za 1 – 2 dni.

Fotografia

Fotografia srebro-żelatynowa, około 10 × 13” (lub 10 × 10” jeżeli kwad­rat), zamon­tow­ana do passe-par­tout 16 × 20”, przykryta oknem wyciętym z passe-par­tout pod rozmi­ar, uży­wa­jąc archi­wal­nych mater­i­ałów jakości muzeal­nej.

Cena: $800
Wysyłka: $35

Fotografia

Fotografia srebro-żelatynowa, około 15 × 19” (lub 15 × 15” jeżeli kwad­rat), zamon­tow­ana do passe-par­tout 22 × 28”, przykryta oknem wyciętym z passe-par­tout pod rozmi­ar, uży­wa­jąc archi­wal­nych mater­i­ałów jakości muzeal­nej.

Cena: $2100
Wysyłka: $35

Warsztaty

Wybierz właś­ciwą cenę i podaj ilość dni (i osób) na następnej stronie, odpow­ied­nio tam zmi­eniając ilość (quant­ity).

Cena warsztatów indy­widu­al­nych, za dzień: 160 + 23% VAT
Cena w grupie (max 3 osoby), za osobę, za dzień: 130 + 23% VAT

W tej cen­ie jest wliczony koszt chemii. Koszt filmu, papieru foto­graficzne­go i innych mater­i­ałów pozostan­ie do roz­liczenia pod koniec warsztatów, po cen­ie rynkowej bez prow­izji.


Typ warsztatów
Możliwość komentowania jest wyłączona.