Belonging

Zdjęcia widoczne pow­yżej są reproduk­c­jami foto­grafii, które zaprezentowałem w 2011 na mojej wys­taw­ie (Be)Longing, o której więcej nap­isałem w tym artykule. Są one wyświetlone w kole­jności bliskiej tej, w jakiej były rozwieszone w muzem. Te foto­grafie nie są już dostępne na sprzedaż — proszę zobaczyć moje nowsze prace w galerii bieżącej.

Mój album, (Be)Longing, zaw­i­era dwadzieś­cia cztery reproduk­cje pow­yższych foto­grafii amerykańskiego połud­nioz­acho­du. Kluczowym tem­atem jest poczucie tęsknoty, wynika­jące z potrzeby bycia częś­cią piękna i poko­ju kra­jo­brazów, które są dla człow­ieka niegoś­cinne, pustynne, dziwne. 

Serdecznie zapraszam do zap­is­ania się by otrzymy­wać moje wiado­mości o now­ych foto­grafiach, 2 – 3 razy na rok, emailem.

18 odpowiedzi na „Belonging

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.